Algemene voorwaarden

De online cursussen zijn een onderdeel van de Kinderyoga Academie. Op deze dienst zijn deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring volgens de AVG wet van toepassing.

Bestellingen
De aanmelding is succesvol en de overeenkomst voor levering van de cursus komt pas tot stand als je door middel van het klikken op de knoppen van de website het gehele bestelproces hebt doorlopen en de betaling hebt voldaan.

Prijs

  • € 497 Kinderyoga opleiding
  • € 197 Kundalini kinderyoga, kidsyoga anatomie, relaxed lesgeven en trainingen.
  • € 97  Voor de stippenyoga, wiebelyoga, kindermassage en partneryoga cursussen.

De cursist geeft onbeperkt toegang tot de online cursus indien bovenstaande prijs per cursus is betaald. 

Stopzetten en refunds

Het is niet toegestaan de Online Cursussen tussentijds te beëindigen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

Lidmaatschap

Bij een lidmaatschap krijg je toegang tot alle cursussen. De duur is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap:

  • Maand € 97 - opzegbaar per maand.
  • Kwartaal € 197 - opzegbaar per kwartaal.
  • Jaar € 697 - opzegbaar per jaar.

CRKBO

De Kinderyoga Academie staat vermeld in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) onder de naam Jip & Jan VOF. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door registratie in dit register is, zijn de online cursussen van De Kinderyoga Academie vrijgesteld van BTW.

Levering

De Kinderyoga Academie levert de online cursussen na betaling direct af aan de cursist. De cursist heeft na het doorlopen van het bestelproces direct toegang tot de Online Kinderyoga Cursus.Na betaling van de cursus in de kinderyogawinkel.nl wordt de cursist handmatig in de cursus toegevoegd na ontvangst van de betaling.

Inloginformatie

Alle inloginformatie, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, en alle andere informatie die nodig is om gebruik te kunnen maken van de online cursus wordt aan een enkele cursist verstrekt en is strikt persoonlijk. De cursist mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval de Kinderyoga Academie constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

 Zorgvuldigheid
Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de Online Kinderyoga Cursus. Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging teksten en informatie van de cursus te wijzigen of te verwijderen ter verbetering van de cursus.

 Nieuwe cursussen

De Kinderyoga Academie kan de online diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe cursussen. Deze nieuwe cursussen die tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien cursisten gebruik wensen te maken van deze cursussen dienen zij zich hiervoor apart aan te melden via de website.

 Advisering 

Alle door de Kinderyoga Academie gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Jip & Jan verstrekte mededelingen over onder meer de effecten van de oefeningen zijn geheel vrijblijvend en worden door de Kinderyoga Academie verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. De Kinderyoga Academie verleent daarbij geen enkele garantie.

 Aansprakelijkheid
De Kinderyoga Academie is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van cursist of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van informatieverstrekking, advisering en het gebruiken of niet-gebruiken van de dienst.

 Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de online cursussen en ten aanzien van de Kinderyoga Academie, berusten bij de Kinderyoga Academie in Almere. Het is niet toegestaan om de online cursussen of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Eigendomsrecht

Cursist verkrijgt een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, enkel voor zover nodig om gebruik te kunnen maken van de online cursussen. Het is niet toegestaan om de cursus door te geven, beschikbaar te stellen, te verhuren of te verkopen of anders te gebruiken dan beoogd.

 Gebruiksvoorwaarden
De online cursussen zijn bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

 Overmacht

De Kinderyoga Academie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van de online cursussen.
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door cursist benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door de Kinderyoga Academie onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Jip & Jan afhankelijk is.

Indien de Kinderyoga Academie door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 Privacy

De Kinderyoga Academie respecteert de privacy van de cursist. De Kinderyoga Academie zal de persoonsgegevens van de cursist verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van kinderyoga.nl is in te zien. Cursist stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. De door cursist gemaakte oefenfilmpjes worden zonder toestemming van de cursist niet openbaar gemaakt.

 Einde cursus

Aan het einde van de periode wordt de online cursus automatisch stopgezet en heeft de cursist geen toegang meer tot de content van de online cursus. Daarnaast vervalt ook de 10% korting op nascholing.

Disclaimer

De aanwijzingen en oefeningen in deze online cursus zijn veilig, mits de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. De auteur en de de Kinderyoga Academie stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van de inhoud. Neem bij onduidelijkheden en vragen contact op met Helen Purperhart.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.