Algemene voorwaarden

De online cursussen zijn een onderdeel van de Jip & Jan Academie te Almere. Op deze dienst zijn deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring volgens de AVG wet van toepassing.

Bestellingen
De aanmelding is succesvol en de overeenkomst voor levering van de cursus komt pas tot stand als je door middel van het klikken op de knoppen van de website het gehele bestelproces hebt doorlopen en de betaling hebt voldaan.

Prijs en duur

  • € 550 voor het pluspakket kinderyoga opleiding.
  • € 350 voor de kinderyoga opleiding.
  • € 100 voor de Kidsyoga anatomie, kundalini training.
  • € 50 voor 1jaar voor de relaxed lesgeven, partneryoga, kidsyoga business, kindermassage, stippenyoga, wiebelyoga cursus.

*De cursist heeft 1 jaar toegang tot de online cursus vanaf het moment dat de aanmelding succesvol is. Het pluspakket heeft recht op 2 jaar toegang tot alle cursussen.

Verlengen

  •  € 50 per voor 2 jaar verlengen opleiding/pluspakket
  • € 10 per voor 1 jaar verlengen cursus/training.

Overstappen

Volg je een opleiding, training of cursus? Dan is het mogelijk om over te stappen naar het pluspakket. Vanaf het moment van overstappen  heb je 2 jaar toegang tot alle content.

  • € 200 voor als je staat ingeschreven voor de opleiding .  

Stopzetten en refunds

Het is niet toegestaan de Online Cursussen tussentijds te beëindigen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

CRKBO

Jip & Jan staat vermeld in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door registratie in dit register is, zijn de online cursussen van Jip & Jan vrijgesteld van BTW.

Levering

Jip & Jan levert de online cursussen na betaling direct af aan de cursist. De cursist heeft na het doorlopen van het bestelproces direct toegang tot de Online Kinderyoga Cursus.Na betaling van de cursus in de kinderyogawinkel.nl wordt de cursist handmatig in de cursus toegevoegd na ontvangst van de betaling.

Inloginformatie

Alle inloginformatie, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, en alle andere informatie die nodig is om gebruik te kunnen maken van de online cursus wordt aan een enkele cursist verstrekt en is strikt persoonlijk. De cursist mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen verstrekken. De door de student aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Jip & Jan constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

 Zorgvuldigheid
Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de Online Kinderyoga Cursus. Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging teksten en informatie van de cursus te wijzigen of te verwijderen ter verbetering van de cursus.

 Nieuwe cursussen

Jip & Jan kan de online diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe cursussen. Deze nieuwe cursussen die tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien cursisten gebruik wensen te maken van deze cursussen dienen zij zich hiervoor apart aan te melden via de website.

 Advisering 

Alle door Jip & Jan gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Jip & Jan verstrekte mededelingen over onder meer de effecten van de oefeningen zijn geheel vrijblijvend en worden door Jip & Jan verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Jip & Jan verleent daarbij geen enkele garantie.

 Aansprakelijkheid
Jip & Jan is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van cursist of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van informatieverstrekking, advisering en het gebruiken of niet-gebruiken van de dienst.

 Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de online cursussen en ten aanzien van Jip & Jan, berusten bij JIP & Jan Academie in Almere. Het is niet toegestaan om de online cursussen of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Eigendomsrecht

Cursist verkrijgt een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, enkel voor zover nodig om gebruik te kunnen maken van de online cursussen. Het is niet toegestaan om de cursus door te geven, beschikbaar te stellen, te verhuren of te verkopen of anders te gebruiken dan beoogd.

 Gebruiksvoorwaarden
De online cursussen zijn bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

 Overmacht

Jip & Jan is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van de online cursussen.
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door cursist benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Jip & Jan onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Jip & Jan afhankelijk is.

Indien Jip & Jan door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 Privacy

Jip & Jan respecteert de privacy van de cursist. Jip & Jan zal de persoonsgegevens van de cursist verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van kinderyoga.nl is in te zien. Cursist stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. De door cursist gemaakte oefenfilmpjes worden zonder toestemming van de cursist niet openbaar gemaakt.

 Einde cursus

Aan het einde van de periode wordt de online cursus automatisch stopgezet en heeft de cursist geen toegang meer tot de content van de online cursus. Daarnaast vervalt ook de 10% korting op nascholing.

Disclaimer

De aanwijzingen en oefeningen in deze online cursus zijn veilig, mits de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. De auteur en de Jip & Jan Academie stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van de inhoud. Neem bij onduidelijkheden en vragen contact op met Helen Purperhart.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.